การขอสำเนาเอกสารทางการแพทย์ เพื่อไปรักษาต่อ

หลักฐานประกอบ

 1. ผู้ป่วยขอด้วยตนเอง
  1. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็นจริง 1 ฉบับ
 2. ผู้แทนโดยชอบธรรม (ญาติสายตรงของผู้ป่วย ได้แก่ บิดา/มารดา/ บุตร) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ป่วย เป็นผู้ขอ
  1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ป่วย 1 ฉบับ
  2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอ 1 ฉบับ
  3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ป่วย 1 ฉบับ
 3. กรณีผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี (บิดาหรือมารดาเป็นผู้ขอ)
  1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ป่วยเด็ก 1 ฉบับ
  2. สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดา 1 ฉบับ
 4. กรณีผู้ป่วยเสียชีวิต ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม(ญาติสายตรงของผู้ป่วย ได้แก่ บิดา/ มารดา/ บุตร) เป็นผู้ขอเอกสารเท่านั้น
  1. บัตรประชาชนผู้ป่วย
  2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอ 1 ฉบับ
  3. ใบมรณบัตร
  4. สูติบัตรหรือทะเบียนสมรสที่แสดงความสัมพันธ์กับผู้ป่วย

การขอสำเนาเอกสารทางการแพทย์ เพื่อยื่นบริษัทประกันชีวิต

หลักฐานประกอบ

 1. ผู้ป่วยขอด้วยตนเอง
  1. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็นจริง 1 ฉบับ
  2. แบบฟอร์มจากบริษัทประกันชีวิต
 2. ผู้แทนโดยชอบธรรม (ญาติสายตรงของผู้ป่วย ได้แก่ บิดา/มารดา/ บุตร) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ป่วย เป็นผู้ขอ
  1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ป่วย 1 ฉบับ
  2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอ 1 ฉบับ
  3. หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลการรักษา
  4. แบบฟอร์มจากบริษัทประกันชีวิต
 3. กรณีผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี (บิดาหรือมารดาเป็นผู้ขอ)
  1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ป่วยเด็ก 1 ฉบับ
  2. สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้านของบุตร 1 ฉบับ
  4. สำเนาบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดา 1 ฉบับ
  5. หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลการรักษา
  6. แบบฟอร์มจากบริษัทประกันชีวิต

หมายเหตุ

 • สำเนาเอกสารทุกฉบับ กรุณาลงนามรับรองสำเนาด้วยลายเซ็นจริง
 • โปรดระบุโรคที่ต้องการขอและเหตุผลที่จะนำไปใช้ให้ชัดเจน
 • ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจได้จากหน้าเว็ปไซต์นี้
 • กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล กรุณาแนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลด้วย
 • กรณีไม่สะดวกเข้ามารับเอกสารด้วยตนเอง โปรดระบุช่องทางให้ส่งเอกสารให้ชัดเจน และแนบหลักฐานให้ครบถ้วน