ถามตอบ

คำถามที่ถูกถามบ่อย


ด้านการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการติดตั้งกระจกสองชั้นที่มีช่องว่างอากาศคั่นกลาง เพื่อช่วยป้องกันความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ตัวอาคาร และใช้ต้นไม้บรรเทาเสียงสะท้อนระหว่างอาคาร มีการปรับค่าความสว่างของแสงไฟตามความเหมาะสม พร้อมด้วยระบบควบคุมการเปิด–ปิดไฟโดยอัตโนมัติจากคอมพิวเตอร์ เพื่อการประหยัดพลังงานสูงสุด ระบบความปลอดภัยของอาคาร มีระบบตรวจสอบ แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และดับเพลิงอัตโนมัติ พร้อมระบบควบคุมการแพระกระจายควันไฟ โครงสร้างหลักของอาคารสามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 3 ชม. ได้ออกแบบโครงสร้างที่คำนึงถึงภัยพิบัติทั้งทางอุทกภัยและแผ่นดินไหว   

โครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ ประกอบด้วย 5 โครงการหลักดังนี้ 1.โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ หรือ SiPH โรงพยาบาลที่เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ เพื่อนำประโยชน์สู่ศิริราชและสังคม 2.ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช เป็นศูนย์วิจัยที่เน้นการวิจัยทั้งเชิงลึกและโครงการพัฒนางานประจำ สู่งานวิจัย เพื่อช่วยให้การรักษาโรคต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 3.การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช ที่ให้บริการรักษาและส่งเสริมสุขภาพตามแบบแพทย์แผนไทยด้วยหลักการวินิจฉัยแบบแพทย์แผนปัจจุบัน สวนเฉลิมพระเกียรติ ที่รวบรวมสมุนไพรกว่า 200 ชนิดเพื่อการศึกษา 4.พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน เป็นสถานที่จัดแสดงประวัติของสถานที่ตั้งสถาบันฯ ซึ่งมีประวัติอันยาวนาน รวมทั้งการพัฒนาด้านการแพทย์ของไทยโดยมีการจัดแสดงในรูปแบบทันสมัย 5.สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา